Hovedlagleder

Stavanger Hockey

Hovedlagleders hovedansvar er å organisere/administrere hele laget/alderstrinnet og implementere klubbens regler/verdier. Det skal kun være en hovedlagleder som administrasjonen/styret skal forholde seg til. Om det er flere som øsnker å samarbeide om rollen, er det greit, så lenge man opprettholder prakis med at det er kun en av dem som er kontaktperson til klubb.

Er det flere lag i hver årsklasse skal det være lagleder på hvert lag med hovedlagleder som kanal til styret og klubbens ledelse. Dette bl.a. for å hindre at det oppstår «lag i laget». En hovedlagleder bør ikke ha andre roller i laget, og bør ikke være lagleder for en av undergruppene. Avvik kan forekomme der dette likevel er funksjonelt. 

Oppgavene nevnt under, kan utføres av andre, men det er hovedlagleder som er ansvarlig for at strukturen blir fulgt og oppgavene blir utført.

Hovedlagleder sine arbeidsoppgaver: 

 • Være bindeleddet mellom klubb og lag samt sikre god kommunikasjon begge veier 
 • Samarbeide med kasserer/reiseansvarlig, for å holde kostnadene nede. 
 • Sørge for at klubbens medlemssystem er oppdatert. Personopplysninger skal ikke lagres på andre områder. Klubbens medlemssystem er pr i dag KlubbAdmin (KA). Spond benyttes av mange lag for kommunikasjon, men det er KA som er klubbens medlemssystem. 
 • Påse at medlemskontingent og treningsavgift blir betalt, samt se til at de som ikke betaler ikke trener. 
 • Organisere lagets hjemmekamper i tråd med klubbens kampinstrukser.  
 • Det er kun hovedlagleder og kasserer som skal ha tilgang til klubbens medlemssystem. 
 • Ansvar for at andre aktuelle roller i laget blir besatt. Der andre roller ikke blir besatt har hovedlagleder ansvar for disse rollene blir ivaretatt. 

Hovedlagleders ansvar før trening: 

 • Møt opp til avtalt tid før trening, lås opp garderoben. Nøklene får du i kiosken eller av vaktmester hvis kiosken er stengt. (Ishallen/Siddishallen) 
 • Ansvarlig for at Spond og spondaktivitet er oppdatert. All aktivitet skal registres i Spond. 
 • Lås garderoben når sistemann har gått på isen. 

Hovedlagleders ansvar under trening: 

 • Være tilgjengelig for trener under hele treningsøkten. 
 • Når treningen nærmer seg slutten må lagleder gå en tur rundt banen og plukke opp evt. pucker som har havnet på feil side av vantet. 

Hovedlagleders ansvar etter trening: 

 • Samle inn utstyr og låse dette inn. 
 • Sikre at det er alltid er minst en voksen (helst to) til stede i garderoben, dette er pålagt til og med U15. 
 • Sørge for at garderobene er skikkelig ryddet. 
 • Låse garderoben når laget er ferdig, og levere nøkkelbrikke til vaktmester hvis laget ikke har fått sin egen. 

Hovedlagleders ansvar ved turneringer/reise: 

 • Påmelding av lag (ved turneringer) og betaling av påmeldingsavgift + eventuelle kostnader for overnatting/mat. Lagleder tar gjerne initiativet til å lete opp aktuelle turneringer. Turneringsutvalget og antall turneringer skal være i samsvar med sportsplan og i samråd med trener/sportslig ledelse. 
 • Tett samarbeid med reiseansvarlig. 
 • Etterstrebe å holde kostnadene for den aktuelle reisen så lav som mulig.
 • Organisere reisen slik at den ikke blir ekskluderende for deler av laget/gruppen.