Verdigrunnlag

Stavanger Hockey

Idrettslagets formål

IHKS skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).   

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Visjon

Flest mulig – lengst mulig – best mulig

Med flest mulig – lengst mulig – best mulig, menes at klubben skal ha en god rekruttering som base, tilby et bredt aktivitetstilbud og arbeide for å forhindre frafall. Visjonen gir rom for at man både kan ha et langt hockeyliv gjennom et breddetilbud, men også at man kan nå langt som utøver. Dette arbeidet skal klubben gjøre med så bra kvalitet som mulig. Dette gjelder både ansatte, frivillige og ikke minst utøvere. Rammene vil avgjøre hva som er mulig, men visjonen skal ikke stå i veien for de som ønsker å utvikle talentet sitt til å bli så gode som overhodet mulig. Disse mulighetene skal være like for gutter og jenter. 

Verdigrunnlaget

Ishockey skal være et naturlig valg av idrett for barn og unge i distriktet. Klubben skal være en arena for utvikling av gode holdninger og fair play, hvor barn og unge får muligheten til å utvikle seg optimalt ut ifra egne forutsetninger. På denne måten ønsker IHKS å fremstå som en positiv arena for utvikling av barn og unge, både som mennesker og ishockeyspillere.

IHKS ønsker å fremstå som en organisasjon som preges av gode verdier. IHKS har valgt å bruke Norges Ishockeyforbunds verdier som lagets verdier:

Respekt – innsatsvilje – samarbeid

Respekt

Med respekt menes det at vi aksepterer folk for den de er, selv om de er annerledes enn deg, eller har andre meninger. Alle skal føle seg inkludert, sett og behandlet på lik måte uavhengig av nivå og sosial bakgrunn. Respekt for hverandre bygger tillit, trygghet, glede og velvære. Det skal prege vårt miljø.

Innsats

Med innsatsvilje menes det at man til enhver tid skal strebe etter å gjøre så godt man kan. Det betyr å engasjere seg til å delta aktivt for klubbens beste, og vi mener at innsatsvilje er å interessere seg for fellesskapet, enten i den sportslige aktiviteten eller andre fora i regi av klubben.

Samarbeid

Med samarbeid menes det at vi som klubb, med alle grupper, årganger og lag, til enhver tid etterstreber å jobbe sammen og stå sammen, både i medgang og motgang. Gjennom samarbeid skal vi skape et miljø som preges av glede, hvor alle opplever fellesskap og kjenner sin tilhørighet.

Sammen er vi sterke

Ishockey skal være et naturlig valg av idrett for barn og unge i distriktet. Klubben skal være en arena for utvikling av gode holdninger og fair play, hvor barn og unge får muligheten til å utvikle seg optimalt ut ifra egne forutsetninger. På denne måten ønsker IHKS å fremstå som en positiv arena for utvikling av barn og unge, både som mennesker og ishockeyspillere.

IHKS ønsker å fremstå som en organisasjon som preges av gode verdier.


Som medlem i IHK Stavanger, forplikter man seg til å støtte opp under klubbens verdisyn, og følge klubbens regler. Her er en liten huskeliste for spillere, trenere/ledere og foreldre

Virksomhetsidé

IHKS skal drives økonomisk forsvarlig basert på klubbens visjon og verdigrunnlag.