Retningslinjer for verv i IHKS

Stavanger Hockey

Dette beskriver klubbens forvaltning av ikke-betalte verv i klubben som lagledere, trenere, og andre verv som dugnadsansvarlig i klubben, materialforvalter etc. Hovedlagledere og trenere som har et slikt verv må være medlem av klubben. Som medlem av klubben er man pålagt å følge de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer som Norges Ishockeyforbund, NIHF avd Sørvest og IHKS setter. 

Medlemskontingent

Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak. jf. egenbestemmelse i idrettslagets lov.§4 Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem.   

Lagledere og foreldretrenere skal være medlemmer i klubben. Dette medlemsskapet blir betalt av klubben. Denne ordningen er godkjent både av Rogaland Idrettskrets og klubbens revisor. Lagledere og trenere vil gjennom sitt medlemskap i klubben måtte rette seg etter klubbens regler og retningslinjer. Ved misligholdelse av sine verv, kan man bli fratatt muligheten til å holde dette vervet. Klubbens daglige leder og/eller styre har mandat har mandat til å frata personer verv.

Her finner man mer informasjon om medlemskontingent og treningsavgift.

Lagledere og trenere

Lagledere og trenere som ikke er lønnet blir valgt av klubben/foreldregruppe til aktuelt lag for 1 år av gangen. Alle trenere og lagledere skal hvert år stille sin plass til disposisjon for valg. De kan stille til gjenvalg, og det er ingen grense hvor mange ganger man kan bli gjenvalgt. Det er krav til kompetanse på trenere i klubben avhengig av hvilken årsklasse de skal trene. Avvik på kompetansekrav må behandles av styret. Sportssjef skal ha siste bestemmelsesrett i forhold til tildeling av trenerverv. Daglig leder/styret har siste bestemmelsesrett i forhold til laglederverv. 

For lag med betalte trenere skal treneren være med på å velge lagleder. Samspillet mellom trener og lagleder er essensielt for gode prestasjoner og et velfungerende lag, derfor skal treners stemme veie tungt ved valg av lagleder. 

Alle hovedlagledere og trenere skal være medlem av IHKS. Dette gjelder også assistenttrenere, men ikke nødvendigvis trenere som er ansatt av klubben. 

Andre verv nedsatt av klubbens styre 

Andre verv som for eksempel dugnadsansvarlig og materialforvalter på klubbnivå velges av administrasjonen i klubben. Disse personene skriver avtale med klubb i forhold til relevante arbeidsoppgaver og eventuelle motytelser fra klubb.

Kvalitet på utført verv 

Verv som ikke utføres i henhold til de til enhver tid gjeldende retningslinjer i klubben skal meldes inn til daglig leder. Mer alvorlige hendelser skal meldes til klubbens varslingssystem.

Myndighet i forhold til lagledere, trenere og andre med frivillige verv 

Styret, og daglig leder, har mandat til å frita personer fra sine frivillige verv i klubben. Dette kan være der person har brutt klubbens regler eller der styret finner dette formålstjenlig for å bedre situasjonen rundt laget.  

Selv om styret har dette mandatet, skal styret ha dokumentert årsaken samt informert vedkommende om situasjonen, hvis noen skal fjernes fra verv.  Det er likevel styret som har siste ord hvis det er uenighet rundt om noen må fratre sitt verv eller ikke.

Alkohol 

Det er et krav at trenere og ledere avstår fra alkohol når man er på reise med lag i regi av klubb.  Det er flere årsaker til dette. Det kan både være at man plutselig må agere på en uforutsett hendelse, og dermed ikke kan være påvirket av alkohol, men det er også viktig å opprettholde et tillitsforhold til de barna man er på reise med, og har et ansvar for. Flere av disse barna kan ha negative opplevelser med alkohol.

Klubben har ikke den samme mulighet til å stille krav til foreldre, men det er en absolutt anbefaling at også foreldre som ikke har verv på den aktuelle reisen, men som likevel er med, avstår fra å drikke alkohol i nærheten av barna. En god løsning er gjerne at foreldre som ikke har verv på turen, finner et annet hotell enn det laget benytter.