STAVANGER HOCKEY ACADEMY JUNIOR

SHA Jr er et tilbud etter skoletid for årsklassene U8 til U13. SHA Jr skal være et tilbud for alle, også med de med ambisjoner. Dette vil man møte ved å dele inn i grupper basert på både alder/modning og ambisjon/ønsker.

SHA Jr er åpent 5 dager i uken fra 13:30 – 16:00. Man velger selv hvor mange dager i uken man ønsker å delta. Hvilke ukedager man ønsker å delta på, er fleksibelt, og dette velger man ved å svare på invitasjoner sendt ut av ansvarlig trener via Spond.

SHA Jr krever at man er moden nok for deltakelse. Dette er en vurdering man må gjøre før påmelding, spesielt for de yngste. Deltakeren må ha fokus nok til å følge øvelser, man må kunne ta på seg utstyret selv (kan få hjelp til å stramme skøyter). Når SHA Jr avsluttes har trenerne gjerne andre treneroppdrag, og man har ikke anledning til å bli igjen og passe på enkeltbarn som krever tilsyn. Er det noe spesielt vedrørende dette, er det fint om man tar kontakt med ansvarlig for SHA Jr en nærmere avtale.

Det er en forutsetning at deltakerne forholder seg til klubbens regler. I de fleste tilfeller vil brudd på reglene bli ordnet opp på stedet, men ved alvorligere, eller gjentakende brudd, vil foreldrene bli informert/involvert. I enkelte tilfeller kan det konkluderes med at deltaker ikke kan fortsette på SHA Jr. Dette vil ikke skje uten at foreldrene er orientert om prosessen.

Regler for alle spillere i Stavanger Hockey:

 • Respektere dine omgivelser. Dette gjelder både medspillere, motspillere, dommere, trenere og andre.
 • Ta avstand fra alle former for mobbing, trakassering og rasisme
 • Være en god representant for klubben, regionen og idretten både under trening/kamp og i livet utenfor idretten
 • Vær en god lagspiller som også gjør andre bedre
 • Alltid strebe etter å være den beste utgaven av deg selv.

SPORTSLIG INNHOLD

 Hver uke/periode vil SHA Jr ha et eget fokusområde som gjelder for alle økter i denne perioden. Dette gjør at man kan gå ulike dager i uken, men likevel ha det samme temaet, samt at man vil få en variasjon i opplegget selv om man har en fast dag i uken gjennom hele sesongen.

Man vil også dele gruppene etter alder, ambisjonsnivå og/eller ønsker slik at man kan treffe bedre med opplegget. Dette bidrar til å opprettholde fleksibiliteten slik at man kan gå de dagene det passer best uavhengig av f.eks. alder og/eller ambisjonsnivå.

 

Egen jentegruppe

Klubben tilstreber å ha en egen jentegruppe på onsdager. Jentene kan selvfølgelig delta på de dagene de selv ønsker, men på onsdager vil vi sette av ressurser til en egen jentegruppe. For å opprettholde dette tilbudet, kreves det imidlertid et minimum på 8 deltakere.

  

TIDER

   

Dagsplan:

Dette er en generell oversikt som viser hvordan en istrening på SHA Jr er satt sammen.

 1. 5-15 min fri is
  1. Overgang skole-trening
  2. Ha det gøy
  3. Sosialisering
  4. Enkelte kommer senere til trening
 2. 15-35 min skills
  1. Strukturerte øvelser som er rettet mot periodens tema
 3. 15-30 min spill og konkurranselek
  1. Smålagspill el
  2. Ha det gøy
  3. Utvikle spillforståelse

Periodeplan:

 Følgende oversikt er foreløpig plan for sesongen 2024/25, men dette evalueres underveis og det kan forekomme justeringer hvis sportslig ansvarlig finner det formålstjenlig:

HVORFOR ULIKT INNHOLD OG FOKUS PÅ TRENINGER

 Gjennom flere år har klubben opparbeidet seg nyttig erfaring rundt deltakernes motivasjon til deltakelse samt ønsker knyttet til innhold på treningene. Noen ønsker å delta på for å terpe på tekniske detaljer gjennom individuell organisert ferdighetstrening, mens andre ønsker å delta på for å utfolde seg gjennom lek, spill og fri is. Det har også vært ønske om fleksibilitet til å velge de dagene som passer uavhengig av alder og ambisjonsnivå.

Vi ønsker derfor å imøtekomme forskjellige motivasjonsperspektiv og ønsker. Dette ivaretas gjennom treninger med ulikt fokus, samtidig som vi opprettholder fleksibiliteten for deltakerne

I tillegg til at vi opplever at spillerne har ulike ønsker knyttet til treningsinnhold mener vi også at spillerutvikling krever et allsidig treningsfokus og treningsinnhold gjennom barneårene. Under kommer en liten faglig begrunnelse for treningsinnholdet vi tilbyr.

Hvorfor organisert ferdighetstrening (deliberate practice)?

”Deliberate practice” defineres som bevisst og målrettet trening (Ericsson et al. 1993). Ishockey er en kompleks idrett som krever at man behersker tekniske oppgaver i høy hastighet. Av øving blir du mester og forskere innenfor feltet ekspertlæring på musikk, ballett, idrett og andre fysiske-motoriske ferdighetsfelt hevder at det tar ca. 10 år eller 10 000 timer med systematisk trening fra du er nybegynner til du når ekspertnivå (Ericsson et al, 1993). Ericssons 10 tusens timers modell har senere blitt kritisert for å være for snever og spesialisert, men det er ingen tvil om at innlæring av motorisk utfordrende teknikkene krever trening av tilstrekkelig kvalitet og mengde.

På disse treningene vil innholdet være tekniske stasjoner/øvelser med fokus på utvikling av skøyteteknikk, pasninger, skudd og puckbehandling. Trenerne vil strebe etter å lage treninger som er utfordrende, utviklende og motiverende.

Hvorfor uorganisert trening med lekpreg og spill (deliberate play)?

”Deliberate play” defineres som bevisst, lekpreget trening (Côtè et al. 2007). 10 000 timer med ensidig og spesialisert trening fra ung alder gir ingen mening selv for barn og unge som ønsker å bli gode. Trening må legges til rette på en utviklingstilpasset måte, i pakt med de unges forutsetninger, behov og motivasjon (Ommundsen, 2012). Côtè og medarbeidere har senere kommet med en utviklingsmodell for ekspertlæring som står i strid med med Ericsson`s systematisk trenings mengde. De er ikke uenig i 10 tusen timers konseptet, men hevder at kun 300-4000 timer med bevisst, målrettet trening (deliberate practice) er nødvendig for å oppnå ekspertnivå, resten bør romme bevisst, lekpreget trening/idrett (deliberate play).

Deliberate play, eller bevisst lekpreget trening har en egenverdi, og den er gledesbetont og ”på liksom”. Aktiviteten skjer på barnas premisser og kun deres fantasi setter grenser for utfoldelsen. Det er lite voksenstyring, og den gir frihet til at ungene kan bestemme selv hva de ønsker å trene på. Et eksempel på treningsformen er ”løkkehockeyen”. Forskning viser at denne typen aktivitet er spesielt viktig i 7 til 13 årsalderen. I en studie undersøkte de blant annet aktivitetshistorien til kanadiske ishockeyspillere som henholdsvis nådde og ikke nådde elitenivå. Eliteutøvernes aktivitetshistorie var preget av mer allsidighet og lekpreget trening enn de som ikke nådde elitenivå (Soberlak & Côtè, 2003). Hvorfor er det så gunstig med bevisst, lekpreget trening? Fordelene er mange, men forskningen peker først og fremst på at store mengder deliberate play har betydning for utøvernes kreativitet, spilleforståelse og motivasjon. Forskning viser blant annet at profesjonelle spillere innen fotball, basketball, hockey og håndball som hadde drevet mer med deliberate play innen egen idrett blant annet ble vurdert som mer kreative av egne trenere (Memmert et al. 2010). Det er også funnet sammenheng mellom mengden lekpreget trening og redusert frafall (Wall & Côtè, 2007).

SHA Jr er et sted hvor vi kan bryte litt med de organiserte lagtreningene. Lagtreningene er preget av øvelser med satte rammer og mange spillere. Disse SHA Jr treningene vil derfor bestå av en kombinasjon av ”fri is”, organiserte øvelser og smålagsspill. På ”fri is” tiden vil trenerne skape et miljø hvor spillerne kan utfolde seg på egenhånd gjennom prøving og feiling. Trenerne vil ikke organisere øvelser, men heller skøyte rundt å utfordre og veilede spillerne underveis.

   

FAKTURERING OG PRISER:

 Priser pr måned pr barn:

 • 1 dag i uken: 750,-
 • 2 dager i uken: 1400,-
 • 3 dager i uken: 1950,-
 • 4 dager i uken: 2450,-
 • 5 dager i uken: 2900,-

Det er søskenmoderasjon på 50% fra søsken nr 2 og reduksjonen gjelder på den rimeligste fakturaen. Det er også søskenmoderasjon mellom de ulike delene av SHA. Det er egen moderasjon på SHA Skills.

 Tilbudet er tiltenkt medlemmer i Stavanger Hockey, og hvis det ikke er flere ledige plasser, vil disse bli prioritert. Spillere for andre klubber kan også delta, men må sende en henvendelse til IHKS v/styret for godkjennelse. Disse vil få et tillegg i pris på +200,- pr måned.

 Faktura vil bli sendt ut hver måned gjennom klubbens medlemssystem, og man vil bli fakturert på forskudd. Ønsker man en endring i antall dager, eller ønsker å si opp plassen, vil dette være gjeldende først påfølgende måned.

Prisen gjelder i den perioden det er is i Stavanger Ishall. Er det is i DNB-Arena etter at isen forsvinner i Stavanger Ishall, vil denne benyttes. Når vi ikke har tilgjengelig is, vil det komme tilbud om barmarkstrening. Denne perioden vil ha en annen prisstruktur, men informasjon om dette blir sendt ut til alle aktuelle deltakere. Det er ingen refusjon i de månedene med ferie (høst-, jule-, vinter-, påskeferie). For å lette det administrativt arbeidet har vi lik pris på alle måneder. Totalsummen ville uansett blitt den samme.

 

TRANSPORT

Det er forventet at man kommer seg til hallen på egenhånd.

 

UTSTYR

Fullt utstyr er obligatorisk. Det finnes skap for oppbevaring av utstyr i kjelleren i Stavanger Ishall. Disse administreres, og leie ut, av Stavanger Ishall. Kontaktperson her er Arnfinn Olsen – arnfinn@stavanger-ishall.no.

 

MAT

For at deltakerne skal ha overskudd, og mulighet til å få utbytte av treningen, er det viktig med næring. Det vil derfor bli servert mat til deltakerne hver dag.

 

AKTIVITET UTENFOR ISEN

 SHA Jr er åpent fra 13:30. Det er imidlertid vanskelig å ha organisert aktivitet i tidsrommet før istreningen. Deltakerne kommer fra ulike skoler, og slutter på ulikt tidspunkt. Dette gjør at noen kommer tidlig, mens andre kommer rett i forkant av istreningen. Tidsrommet før istreningen vil derfor være et sted der man kan spise, gjøre lekser, være sosial med andre deltakere osv. Det vil alltid være voksne til stede. Oppholdssted vil være varmestuen i Stavanger Ishall, og det er ikke anledning til å oppholde seg i andre deler av bygget. Garderobene åpner 30 min før istreningen. Mobiltelefoner skal ikke benyttes i varmestuen eller i garderoben.

 

FORSIKRING

 Vår aktivitet blir dekket gjennom NIF sine forsikringer. Barn under 12 år er forsikret gjennom sitt medlemskap i klubben. Barn over 12 år betaler egen lisens til forbundet og er forsikret gjennom denne.

  

KONTAKT

Sportslig ansvarlig SHA Jr:

Ruben Smith, ruben@stavangerhockey.no, 414 08 259

 

Administrativt ansvarlig:

Vidar Are-Ekstrøm, vidar@stavangerhockey.no, 458 38 277