Sportsplan U18

Stavanger Hockey

U18 elite representerer steg fire i klubbens elitesatsing «Veien til toppen». Det sportslige ansvaret for elitegruppen ligger i Stavanger Oilers, under sportssjef junior. Spillerne er fortsatt medlem av IHK Stavanger, og vil forbli det frem til man aldersmessig tilhører U20, uavhengig av hvor man har sin trenings- og kamphverdag. Klubben vil på dette stadiet fortsette med målrettet satsning på spillere for å utvikle dem til å kunne konkurrere på et høyt internasjonalt nivå, for sin alder. Målet er å kunne gi de spillerne som ønsker å satse på ishockey en treningshverdag og læringsmiljø som stimulerer til maksimal utvikling.

U18 skal ta ut en elitetreningsgruppe på ca. 20+2 spillere samt en B-gruppe for de spillerne som ikke kommer med i A-gruppen. Spillerne i treningsgruppe A konkurrerer om en plass på laget som skal spille i nasjonal U18 eliteserie. Til kamp blir det tatt ut maksimalt 18+2 spillere og det betyr at det kan være flere spillere i elitegruppen som vil spille få/ingen kamper i U18 eliteserien. For de spillerne blir det kamptilbud i U18 B-serien.

For B-gruppen vil det bli et tilbud om spill i nasjonal breddeserie. Man må påregne at det også i U18 breddeserien vil være kamp om plassene og A-spillere skal normalt ha en høyere rangering enn B-spillere.

Klubben kommer til å bruke følgende fire kriterier for uttak til kamp (uavhengig av serie):

 1. Ferdighet
 2. Innsats
 3. Oppmøte
 4. Holdninger / Oppførsel

I tillegg til spillerne i U18 elitetreningsgruppen kommer det også til å være yngre spillere som hospiterer på trening og kamp. Jenter vil normalt ikke delta på U18 elite da det er naturlig at disse spiller i eliteserien for kvinner.

Man må forvente at det normalt vil være 3-5 spillere som hospiterer, men dette antallet kan avvike dersom sportssjefen finner det fornuftig.

For spillere som ønsker å delta i A-gruppen så starter sesongen 1. august og avsluttes 30. juni. Det vil si at det kun er 4 uker sommerferie som gjelder for disse spillerne. Høstferie, vinterferie og juleferie er regnet som sesong og med mindre annet er avtalt med trener/sportssjef er det obligatorisk oppmøte til treninger
og kamper i disse periodene. Det er naturlig at spillergruppen vil få fri et par uker etter endt issesong, men tidspunkt for dette justeres i tråd med sesongens kampplan.

Uttaket til treningsgruppen skjer ved tilbud om kontrakt med laget. Kontrakten er ikke juridisk bindende, men indikerer fra både klubb og spiller en intensjon om samarbeid og tilhørende forventningsavklaring. Treningsgruppen skal helst være endelig klar innen uke 33 eller 34.

Mål

 • Klubben skal utvikle spillerne både mentalt og fysisk.
 • Alle spillerne skal ha en individuell utviklingsplan og motta individuell oppfølging av treneren igjennom sesongen.
 • Alle spillere skal gjennomføre 3 tester pr år.
 • Man skal jobbe aktivt med verdier basert på klubbens verdigrunnlag.
 • Laget skal i stor grad vektlegge idrettsglede og lagfølelse.
 • All trening og kamp skal kobles mot klubbens spilleidé

Trening

 • Treningsgruppe A er ca. 20+2 spillere.
 • 4-6 istreninger pr uke.
 • 4 fysøkter pr. uke i løpet av issesongen.
 • 4-10 fysøkter med trener pr. uke i barmarksesongen.
 • Jevnlige teoriøkter for å knytte sammen teori og praksis.
 • Alle treninger skal utføres i tråd med klubbens utviklingsfilosofi.

Kamp

 • Maks antall spillere til kamp er 18+2.
 • På U18 elite skal treneren disponere laget med mål om å utvikle spillere, samt forsøke å vinne kamper.
 • A-Spillere som ikke blir tatt ut til U18 elitekamp, skal spille i U18 B-serien.
 • 3-5 spillere fra A-gruppen kan spille kamper på breddelaget hver serierunde.
 • Spillere fra andre lag kan også spille kamper for U18a der dette anses som formålstjenelig for spiller og/eller lag.

Regler ved trening og kamp

 • Sykdom eller andre grunner for fravær meldes av spilleren selv til trener i god tid før lagets aktivitet.
 • Alle oppmøtetider skal overholdes.
 • Alle spillere har ansvar for å sørge for orden i garderoben og hver spiller har ansvar for eget utstyr.
 • Foreldre har ikke adgang til garderoben, spillergangen eller spillerboksen i forbindelse med aktivitet. Alle foreldre henvises til tribune.
 • Det stilles høye krav til at den enkelte spiller følger godt med når treneren, eller andre ledere rundt laget, snakker.
 • Klubben krever at spillerne behandler hverandre med respekt og bidrar til å bygge lagfølelse. Dette gjelder uansett om spilleren er på trening, kamp eller på fritiden sin.

Andre idretter

Som elitespiller på U18 forventes det at ishockey er førsteprioritet. Spillerne kan delta aktivt i annen idrett, men kun hvis det ikke kolliderer med/begrenser deltakelse på aktiviteter i regi av klubben.

Cuper

U18 elite skal delta på NM med sine beste spillere med mål om å oppnå best mulig plassering.

Kostnader for sesongen

Forventninger om kostander i løpet av sesongen presenteres av lagleder i forkant av sesongstart.
• Treningsavgift/medlemskontingent
• Egenandel ved reise i seriespill
• Egenandel ved cuper/turneringer

Lag som spiller i nasjonale serier, mottar reisestøtte fra klubb til hver reise. Reisestøtten blir beregnet ihht. høringsoppsettet. Størrelsen på reisestøtten er avhengig av antall overnattinger og geografi. Oppdaterte beløp om reisestøtte finnes på klubbens hjemmeside.

Det anbefales lagene å planlegge dugnader som gjør at total egenbetaling reduseres

Kampavvikling

Kampavvikling for hjemmekamper er foreldregruppen ansvarlig for og organiseres av lagleder

Organisering rundt treningsgruppen

 • 1 Hovedtrener
 • 1 Assistenttrener
 • 1-2 lagledere
 • Kasserer
 • 1 dugnadsansvarlig
 • 1-2 materialforvaltere som er til stede ved trening og kamp
 • 1 reiseansvarlig

Skole

Klubben ser på skole som det viktigste i ungdomsårene og skolearbeid skal prioriteres. Dersom man får problem med gjennomføring av skolearbeid og trening, oppfordres det
til dialog mellom trenere/sportssjef og foreldre.

Førsteårsspillere på U18 vil ha mulighet til å søke om idrettsplasser ved Svithun, Wang og Jåttå gjennom Oilers topphockey. Klubben vil gi sine anbefalinger om hvilke spillere som skal få tildelt plass ved de respektive skolene, men det er skolen som foretar den siste utvelgelsen og også karakterer er med i vurderingen.