Trenere og trenerutvikling

Stavanger Hockey

IHKS skal ha kompetente trenere på alle nivåer. Trenerne skal som et minimum ha kompetanse ihht NIHFs krav for de ulike aldersnivåene. Klubben skal utarbeide en detaljert oversikt over hvilke trenerkompetanse og antall trenere som kreves for de ulike alderstrinnene. Oversikten skal også beskrive antall hovedtrenere og assistenttrenere sett i forhold til spillermasse. Dette står beskrevet i sportsplanen.

Klubben ønsker i størst mulig grad å rekruttere lokale trenere, og legge til rette for utdanning/utvikling av disse. Alle i IHKS på alderstrinnet U18 på jente- og guttesiden skal tilbys instruktørkurs i løpet av første år som U18. IHKS har en intensjon om å benytte eksterne (ikke foreldretrenere) som hovedtrenere. Foreldretrenere vil kunne vurderes på alle nivå basert på en kompetansevurdering. Ved behov for formell trenerkompetanse, kan klubben dekke NIHF sine trenerkurs for aktuelle trenere. Klubben avgjør behovet og hvem som skal få dekket disse kursene. 

Mer om trenerutvikling, krav til trenerutdanning mm finner man på hockey.no