Ekstraordinært årsmøte

Årsmøte

Stavanger 04.06.2020

Til medlemmene i IHK Stavanger.

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Ishockeyklubben Stavanger (Stavanger Hockey).

Ekstraordinært årsmøtet avholdes torsdag 18. juni 2020, kl. 18:00, i Bouvet-rommet, DNB-Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Det tilrettelegges for fysisk oppmøte der man tar høyde for de smittevernsreglene som er gjeldende på det aktuelle tidspunktet. For å kunne overholde dette må vi ha påmelding for å ha oversikt over antall deltakere. Man melder seg på ved å følge denne linken til påmeldingsskjema.

Saksliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
  3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
  4. Vedta ny lovnorm
  5. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
  6. Foreta valg av valgkomité med leder, to medlemmer og et varamedlem

På ekstraordinære årsmøter er det kun oppsatte punkter på agendaen som vil bli behandlet. Det er derfor ikke anledning til å komme med andre saker til møtet slik man har mulighet til på et ordinært årsmøte.

Bakgrunn

Styret i Ishockeyklubben Stavanger besluttet tidligere å utsette det ordinære årsmøtet til etter sommeren. For å kunne søke om mva-kompensasjon må årsmøtet avholdes innen 15. august. For å forhindre at årsmøtet dermed må avholdes i sommerferien, innkalles det til ekstraordinært årsmøte slik at regnskapet for 2019 kan behandles og fristene for søknad om mva-kompensasjon overholdes. Dato for det ordinære årsmøtet vil bli vedtatt på styremøtet i uke 24, og egen invitasjon vil komme ihht gjeldende frister.

Ishockeyklubben er pålagt av NIF å vedta ny lovnorm for idrettslag. Dette er i realiteten en formalitet, men må vedtas på et årsmøte.

Valgkomiteen besto etter årsmøtet i fjor av en leder, to medlemmer og et varamedlem. Inn mot det planlagte årsmøtet i mars 2020 trakk leder og et av medlemmene seg. Etter at den resterende valgkomiteen sendte sin innstilling til årsmøtet, trakk varamedlemmet. Innstillingen var fortsatt gyldig, men pga endringer hos enkelte av de som er innstilt, er det behov for justering av tidligere innstilling. I og med at klubben ikke lenger har en fungerende valgkomité, må det velges en ny valgkomité som igjen vil lege fram sin innstilling til det ordinære årsmøtet

Dokumentasjon:

Velkommen!
Med vennlig hilsen
Styret