Styret informerer

Årsmøte

Styrevedtak av 07.09.2022:

Personer med verv i IHK Stavanger frarådes deltagelse tilknyttet konkurrerende virksomhet (all aktivitet som er utenfor Norges Idrettsforbunds regi) i sesong, da særlig aktivitet som kolliderer med aktivitet i regi av NIHF (trening, kamp og samlinger).

Klubben ønsker å ha tillit til dens trenere, og forventer at trenere er lojale mot klubbens retningslinjer. All aktivitet i regi av forbund og klubb skal prioriteres.

Grunnlaget for dette reviderte vedtaket er at klubben ikke ser det som formålstjenlig å skulle forfølge klubbens frivillige trenere, men forventer likevel at all aktivitet i regi av klubb og NIHF prioriteres foran andre konkurrerende virksomheter gjennom sesongen. Deltakelse i konflikt med NIHF-regissert aktivitet vil innebære sanksjonsmuligheter. Klubben ønsker så langt det går unngå å havne i denne situasjonen og oppfordrer derfor alle trenere til å ikke delta i konkurrerende virksomhet i sesong.