Svar fra medlemsundersøkelsen 2016/17

brukerundersokelse

Vedlagt ligger resultatene for medlemsundersøkelsen for 2016/17. God lesning!

Rapport Stavanger Hockey 2017