Resultat medlemsundersøkelse 2015/16

brukerundersokelse

brukerundersokelse

Stavanger Hockey gjennomførte, på slutten av forrige sesong, en medlemsundersøkelse utarbeidet av Markedsføringshuset. Bakgrunnen for å sette igang en slik undersøkelse var å kartlegge klubben på en mer nøyaktig måte enn tidligere praksis, og på denne måten få et bedre grunnlag for å se hva man skal jobbe videre med. Tilbakemeldingen fra Markedsføringshuset er at undersøkelsen har fått stor nok oppslutning til å vise et reelt bilde av situasjonen i klubben.

Det generelle resultatet var svært bra. Det store flertallet er tilfreds med klubben, og nesten alle vil anbefale klubben til andre. Dette tyder på at klubben gjør en del godt arbeid, men det er alltid rom for forbedring. Informasjon, spillerplan, off ice og klubbekledning er bl.a. områder som klubben må prioritere. I tillegg er det viktig å opprettholde det som allerede fungerer pr i dag. Under følger en del av de punktene som styret allerede har iverksatt og som vil bli iverksatt utover sesongen.

Denne linken viser en større gjennomgang av hovedpunktene i undersøkelsen.

Aksjoner etter medlemsundersøkelsen:

 • Klubben må være mer synlig, klarere informasjon til medlemmene:
  • Muligheter for å delta på foreldremøter.
  • Arrangere egne lagmøter ved oppstart av sesongen.
  • Vurdere et nytt allmøte
  • Utarbeide nye retningslinjer for bl.a. reiser, utstyr mm og ha disse lett tilgjengelig på klubbens hjemmeside.
  • Utarbeide nyhetsbrev
 • Klubben jobber fram ny klubbekledning for neste sesong. Her er målsetning om å ha nytt opplegg klart i løpet av juli 2016.
 • Klubben arrangerer flere lagledermøter gjennom sesongen og laglederkurs ved oppstart.
 • Klubben har ansatt flere trenere, gjenopptar sportslig utvalg og har nå et system der alle lag/trenere skal ha oppfølging. Det er også lagt ned mer arbeid i planarbeid enn tidligere, og dette gjelder alle områder.
 • Klubben har ansatt en person som har eierskap til HFO, og som vil være til stede. Innholdet i HFO er revidert, og ny informasjon vil bli lagt ut på infosiden i begynnelsen av august 2016
 • Sportsplanen er revidert, og ny sportsplan skal være mer klargjørende for både foreldre og trenere. Ny sportsplan vil bli offentliggjort og lagt tilgjengelig på hjemmesiden så snart den er vedtatt i styret.
 • Klubben har ikke eierskap i noen av hallene den benytter til aktivitet, og har heller ikke noen direkte mulighet til å gjøre noe med utvalg av mat i kiosk ol. Den store misnøyen med dette tilbudet vil imidlertid bli lagt fram for Stavanger kommune som eier av hallen.