Treningsavgift 2019/2020 – nyttig info

Årsmøte

Bakgrunn:

IHKS har lenge jobbet for å holde treningsavgiftene så lave som mulig. Man kan stusse på denne påstanden hvis man sammenlikner med andre idretter i Stavanger, men hvis man sammenlikner med de aller fleste ishockeyklubber i landet vil man se at man kommer godt ut i IHKS. Klubbens geografiske plassering gjør at man også kan pådra seg betydelige reisekostnader i forhold til seriespill og turneringer. Dette er også årsaken til at man har holdt igjen økning av treningsavgiften så mye som mulig slik at totalbelastningen skal bli levelig for de fleste. 

Treningsavgiften har tidligere kun vært delt opp i to størrelser (treningsavgift «eldre» og «yngre»). Dette har i en viss grad gjenspeilet forskjeller i tilbud, men ikke vært veldig nyansert, og har for mange virket noe skjev. Dette ønsker man nå å gjøre noe med slik at treningsavgiften blir mer differensiert i forhold til hvilket tilbud man får (reisestøtte, seriespill, antall treninger, trenerkapasiteter osv)

Samtidig som man har hatt en minimal utvikling på treningsavgiften har man klart å øke den totale potten på reisestøtte samtidig som man har fått på plass flere trenere for å bedre tilbudet. I tillegg har man fått flere lag inn i nasjonalt seriespill. Klubbens kostnader stiger jevnt og trutt, og det ble derfor på årsmøtet lagt fram et budsjett som åpner for en endring i treningsavgifter for å sikre klubbens drift framover. Rammene ble vedtatt på årsmøtet, og de endelige justeringen er nå vedtatt av styret. Størrelsen på de nye treningsavgiftene vil stå nederst i dette infoskrivet.

Dugnad:

Dugnad er en av de største grunnsteinene i klubbdriften, og uten denne blir det vanskelig med videre drift. Dugnad kan imidlertid ikke gjøres obligatorisk. Det er derfor åpnet opp for at man kan velge 2 ulike måter for treningsavgift.

  1. Man velger den normale treningsavgiften som beskrevet nederst i skrivet, og forplikter seg til klubbens dugnader i tillegg (dette gjelder loddbok og kioskdugnad – trykk link for mer info)
  2. Man velger å betale en treningsavgift der man betaler det normale beløpet samt et tilleggsbeløp på 4000,-. Man er da fritatt for all dugnad i klubbregi. Om man på lagnivå ønsker å ha dugnader til inntekt for laget, kommer dette utenfor denne ordningen. Hvis man ønsker denne ordningen følger man denne linken og fyller ut skjema.

Ekstra skillstrening:

Treningsmengde på is for de ulike årsklassene er beskrevet i sportsplanen. Det vil i år bli mulig for aldersgruppene U8 – U13 å plusse på sin normale treningsmengde med en ekstra «skill trening». Denne treningen vil være på tvers av årsklassene (U8 – U10, U11 – U13), og vil bestå av individuell trening. Disse treningsøktene vil bli gjennomført i helg, men fordi vi ikke har mulighet til å legge faste treningstider før alle kampene er fastsatt, kan man foreløpig ikke si noe mer konkret om dag eller klokkeslett. Ønsker man dette ekstratilbudet betaler man et tilleggsbeløp på 1000,- for hele sesongen, og man har da fri tilgang til disse treningene. Ønsker man å delta på denne ordningen følger man denne linken og fyller ut skjema.

Treningsavgifter:

U15, U16 elite, U18 elite og Kvinner Elite:       6500,-

U13, U14 og divisjonslag (bredde):                  5000,-

U10, U11, U12:                                                       4500,-

U8, U9:                                                                    3000,-

Ekstra skillstrening U8-U13:                               1000,-

Treningsavgift med dugnadsfritak: ovennevnte + 4000,-

Oppdaterte priser vil alltid ligge tilgjengelig på hjemmesiden.

Lagtilhørighet – Elite og Bredde for U16, U18 og kvinner:

Er man tatt ut i nettotroppen, og dermed tilhører treningsgruppen, til elite ved sesongstart, tilhører man elitegruppen uavhengig om man blir tatt ut til å spille kamper for elite eller ikke. Blir man senere i sesongen flyttet fra divisjonslaget til elitelaget, betaler man differansen mellom treningsavgiften for elite og divisjon delt på antall resterende måneder av konkurransesesongen (definert som fom august, tom april). Man får ikke refundert treningsavgift hvis man går fra elite til divisjonslag i løpet av sesongen. Tilhører man et divisjonslag, men får prøve seg på elite i enkelttreninger og enkelt kamper, beholder man treningsavgiften for divisjonslag. Det er hovedtrener som avgjør om spiller er flyttet permanent.

Søskenmoderasjon:

Søskenmoderasjonen opprettholdes slik at man fortsatt betaler full pris for medlemmet med høyest avgift. Deretter betaler man 50% for resterende søsken. Hvis søskenmoderasjonen ikke blir plukket opp automatisk er det viktig at dere gir beskjed så tidlig som mulig til post@stavangerhockey.no, så ordner vi dette fortløpende.

Fakturering:

All fakturering vil starte i begynnelsen av august 2019 gjennom nytt medlemssystem (Klubbadmin). Her vil loddbøker også legges inn i faktura for de som ønsker normal treningsavgift med dugnad. For å forenkle betalingen for det enkelte medlem vil beløpet bli delt opp i to deler, der første faktura (halve beløpet) blir sendt ut i august og den resterende halvparten vil bli sendt ut i november. Ønsker man å betale alt på en gang, kan man selvfølgelig be om det.